ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 2012

วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 2012

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ                          
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                       
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ                
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณพรรณี/คุณพรพรรณา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *