สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2012

สูจิบัตร 8 เม.ย. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า วันอีสเตอร์
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 เมษายน ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณจ้าวเฟิ่งฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวาย
: คุณจางเฟิ่งฉิน คุณจ้าวเจวียน คุณหยางเอินซิ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ
: คุณดิเรก/คุณขวัญเนตร

 อธิษฐาน :                                        
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ผู้เป็น ชิดกางเขน
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “ยอห์น 14:18-19”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 20:24-29” คุณนงค์ลักษณ์/คุณจ้าวเฟิ่งฉิน
คณะนักร้องถวายเพลง
: 歡慶主復活”  คณะนักร้องภาคภาษาจีน     
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
:“พระเยซูคืนชีพวันนี้”                                              
เทศนา
: “อีสเตอร์ – ออกจากอุโมงค์” (ยอห์น 20:19-23) อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                              
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *