ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา
: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                          
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชนมน                    
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณรพีพรรณ/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *