สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012

สูจิบัตร 15 เม.ย. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 15 เมษายน ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณพรรณี/คุณพรพรรณา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณพรพรรณา

เชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: โอ้พระเจ้าทรงรักมนุษย์ เราจะเดินในทางของพระเยซู
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ทุกวันเวลา พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูก 12:22-31” คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระผู้เลิศ”                                               
เทศนา
: การเปลี่ยนแปลง “2 โครินธ์ 3:12-18” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “เราจะสร้างประชากร” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ) 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *