ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์                           
ผู้เทศนา
: อ.มาร์ค แซนดริน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์                  
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสุมล/คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *