สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012

สูจิบัตร 22 เม.ย. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 22 เมษายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชนมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณรพีพรรณ/คุณฑิฆัมพร

เชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:ฉันได้วางใจในพระเจ้า นับพระพร เราอยู่กับเจ้า
ขอให้ตาของข้าเห็น สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 84:1-12” คุณจันทร์ธี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน”                                    
เทศนา
: บุตรดาวิดเจ้าข้า “มัทธิว 9:27-34” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ชิดกางเขน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *