ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์                             
ผู้เทศนา
: อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *