สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012

สูจิบัตร 13 พ.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรีรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณชนมน

เชิญชวนนมัสการ : “2 โครินธ์ 2:14-15”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ทุกวันเวลา เพียงผู้เดียว
ข้าจะรักและบูชา ข้ายอมทุกสิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โยชูวา 6:1-27” คุณวรีรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
:“จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”                                  
เทศนา
: เมืองเยรีโค “โยชูวา 6:1-27” อ.แซมมิว ลี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“ฉันได้วางใจในพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *