ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2012

วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2012

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ                    
ผู้เทศนา :
อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณปาริชาติ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณดวงพร/คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณสุมล/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *