ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอรวรรณ/คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *