สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2012

สูจิบัตร 10 มิ.ย. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 10 มิถุนายน ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณภัทรพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณปาริชาติ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณพรพรรณา

 เชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
แด่พระเจ้าผู้สมควรสรรเสริญ หมดทั้งชีวิต ผู้รับใช้ ซ่อนข้าไว้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
:“เอเฟซัส 4:1-16”  คุณปาริชาติ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระองค์ทรงเป็นศิลา”                                        
เทศนา
: ภาชนะดิน “2 โครินธ์ 4:7-12” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “เราจะสร้างประชากร”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *