ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์                             
ผู้เทศนา
: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอภิรดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสุมล                       
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณวรวดี/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณนงค์ลักษณ์/คุณดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *