สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012

สูจิบัตร 17 มิ.ย. 2012
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า

ประจำวันอาทิตย์ที่
: 17 มิถุนายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอรวรรณ/คุณอุรัชนี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์      
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:เกลียวเชือก จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
ขอพระวิญญาณสถิต เพียงผู้เดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 37:1-18” คุณพรพรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู”                                    
เทศนา
: ดาวิด กับ โกลิอัท “1 ซามูเอล 17:1-58” คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
:“รักวิเศษ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *