ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2012

วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2012

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.โสภณ จริยาสุวรรณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณนา/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *