สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2012

สูจิบัตร 1 ก.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 กรกฏาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์                    
ผู้นำประชุม
: คุณจำเริญ/คุณหวางซิ่วหลาน
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน      
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณโจวยวี่เฉิง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา

 

อธิษฐาน : เผื่อ “สิงคโปร์”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
พระเยซูพระผู้ช่วย จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

ใคร่ครวญพระวจนะ
: “2 ทิโมธี 3:16-17”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ฮีบรู 10:7-9” คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา
: “ความสำคัญของการรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้า” (ฮีบรู 10:7-9) อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “อยู่เพื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                               
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
การแสดงของเด็กรวีฯ
:                                                                                                 
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *