ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ                              
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                          
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์                   
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสิชาญ/คุณศิลา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *