สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2012

สูจิบัตร 26 ก.ย. 2012

國語部程序表二○一二年九月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 2 กันยายน ค.ศ. 2012  เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ     
ผู้นำประชุม
: คุณเทียนชัย/คุณหวางซิ่วหลาน
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงรัตน์/คุณสมสิริ        
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์     
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียนอธิษฐาน : เผื่อ “สหราชอาณาจักร”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สรรเสริญ สรรเสริญ
ความรักของพระเจ้าดีกว่า
ชีวิต ชิดกางเขน ข้ารักพระองค์
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สดุดี 119:71”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ฮีบรู 12:4-13”  คุณดวงรัตน์/คุณสมสิริ
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
:“In Christ Alone”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”
เทศนา
: “การตีสอนของพระบิดา”  (ฮีบรู 12:4-13) อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
:    “ความหวังของข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *