ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี                      
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณปาริชาติ/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณรพีพรรณ/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *