สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012

สูจิบัตร 16 ก.ย. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 16 กันยายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณณัฐฐิติชญา/คุณพัทธมน
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ           
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณชนมน/คุณพรพรรณาเชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เมื่อนมัสการพระเจ้า เข็มทิศ
เราจะเดินในทางของพระเยซู ฉันเป็นที่รักยิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 โครินธ์ 10:1-18” คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “จิตใจข้าจงสาธุการพระเจ้า”                                     
เทศนา
: ความขัดแย้งภายใน “2 โครินธ์ 10:1-18” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *