ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ                        
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                     
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ                 
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณชนมน/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *