สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2012

สูจิบัตร 7 ต.ค. 2012

國語部程序表二○一二年十月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 7 ตุลาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร                   
ผู้นำประชุม
: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ
:   คุณอัจฉรา/คุณมุกดา             
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณณิชา
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณหลี่ชิวลี่ คุณหยางเอินซิ่น คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์   
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา

อธิษฐานเผื่อ “ตุรกี”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: มาเถิดคริสเตียนร้องเพลง
แล้วแต่พระองค์เจ้า วานนี้ และวันนี้ และสืบไป

ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สดุดี 119:146”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “เยเรมีย์ 10:1-11”  คุณอัจฉรา/คุณมุกดา
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “Purify Me, Lord”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “จิตใจข้าสุขสบาย”
เทศนา
: “ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย” (ฮีบรู 13:1-25) อ.นนท์ชัย/คุณหวางซิ่วหลาน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                          
พิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *