ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์                             
ผู้เทศนา
: อ.ธานินทร์
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณรพีพรรณ                   
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *