สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012

สูจิบัตร 14 ต.ค. 2012

國語部程序表 二○一二年十月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 14 ตุลาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ : สดุดี 9:1-2
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เยโฮวาห์นามยิ่งใหญ่ พระเยซูพระผู้ช่วย
ทุกวันเวลา เพียงผู้เดียว ข้าจะรักและบูชา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 6:25-34” คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “เพราะพระองค์ทรงอยู่”                                        
เทศนา
: บทเรียนจากชีวิตของโยบ  “โยบ”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “หมดทั้งชีวิต”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *