ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.ชวลิต นวจองพันธ์
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล/คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *