ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ                        
ผู้เทศนา
: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                     
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์             
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณชูพรรณ/คุณดวงพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *