ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์                             
ผู้เทศนา
: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์                
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณขวัญเนตร/คุณจำเริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *