สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2012

สูจิบัตร 11 พ.ย. 2012

國語部程序表 二○一二年十一月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์          
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณชนมน/คุณพรพรรณาเชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เปลี่ยน เยโฮวาห์นามยิ่งใหญ่ ข้าจะรักและบูชา
พระบิดาในสวรรค์ พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 ทิโมธี 1:6-14” คุณกอบกาญจน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”                                  
เทศนา
: การตัดสินใจ “1 พงศ์กษัตริย์ 18:20-40” คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “หมดทั้งชีวิต” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *