ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                       
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวิทย์                       
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *