สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012

สูจิบัตร 18 พ.ย. 2012

國語部程序表 二○一二年十一月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์        
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณจำเริญเชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: จงมีความเชื่อ จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะรักและบูชา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 14:22-33”  คุณสิริพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น”                                      
เทศนา
: เดินบนทะเล “มัทธิว 14:22-33” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ                                                     
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ฉันได้วางใจในพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *