ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ                        
ผู้เทศนา
: อ.วาระ มีชูธน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                     
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณปาริชาติ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย            
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณดวงพร/คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณพรพรรณา/คุณสุมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *