ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2013

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณวศินี/คุณมนัสวี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *