ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013

ผู้นำประชุม :คุณภูมินทร์
ผู้เทศนา :คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณวศินี/คุณมนัสวี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *