สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2013

สูจิบัตร 13 มกราคม 2013

國語部程序表二○一三年一月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 มกราคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณนงค์ลักษณ์/คุณสุภัทรา
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 1:1-3
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราจะสร้างประชากร ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า
พระเจ้าดีต่อฉัน พระองค์ทรงสมควร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 12:35-48”  คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : ทัศนคติเรื่องการสบถสาบาน “มัทธิว 5:33-37” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้ายิ่งใหญ่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *