ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *