สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013

สูจิบัตร 17 กุมภาพันธ์ 2013

國語部程序表 二○一二年二月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสิชาณีย์/คุณศิลดา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณิษา/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เปลี่ยน จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
เพียงผู้เดียว แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 103:8-12” คุณนฤมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”
เทศนา : การสารภาพบาป “1 ยอห์น 1:5-10” อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “โลหิตพระคริสต์”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *