ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภีรพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรรณิษา/คุณพรพรรณา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณนงค์ลักษณ์/คุณดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *