ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.แซมมิว ลี
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี/คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *