สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013

สูจิบัตร 14 เมษายน 2013

國語部程序表二○一三年四月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  14 เมษายน ค.ศ. 2013 เวลา :  9:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะคุณพัทธมน/คุณหลี่ชิงชิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณหยางเอินซิ่น คุณฉุงลี่หวา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม :  คุณสุมล/คุณขวัญเนตร นมัสการด้วยเพลงสั้น : ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง ดอกไม้ทุ่งนา จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า
ใคร่ครวญพระวจนะ : “1 เปโตร 5:7”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 6:25-34” คุณพัทธมน/คุณหลี่ชิงชิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า”
เทศนา : “กระวนกระวาย”   (มัทธิว 6:25-34) อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าต้องการพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *