ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ปดิพัทธ์ สันติภาดา
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภีรพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณิษา/คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *