สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013

สูจิบัตร 5 พฤษภาคม 2013

國語部程序表 二○一三年五月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 3 มีนาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :   คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณจ้าวเวยฟง คุณเหอจื่อหวาย คุณหลี่เหวินกวาง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอรวรรณนมัสการด้วยเพลงสั้น : สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์ คำอธิษฐาน  พระองค์ทรงเป็นศิลา
ใคร่ครวญพระวจนะ : “ปัญญาจารย์ 7:9”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ปฐมกาล 4:1-7” คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “The Wonder of His Love”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอรวรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
เทศนา : “ความโกรธ”  (มัทธิว 5:21-26) อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
พิธีวางมือมัคนายก : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *