ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *