สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013

สูจิบัตร 12 พฤษภาคม 2013

國語部程序表二○一三年五月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณชูพรรณ/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภีรพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณิษา/คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :                               

นมัสการด้วยเพลงสั้น : จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า เยโฮวาห์นามยิ่งใหญj
เราพบพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสมควร สรรเสริญพระเยซู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 5:22-33” คุณกอบกาญจน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภีรพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : ทัศนคติเรื่องการหย่าร้าง “มัทธิว 5:31-32”  อ.ปดิพัทธ์ สันติภาดา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักพระคริสต์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *