ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์/คุณดวงพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *