ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณปาริชาติ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณขนิษฐา/คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *