ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอภิรดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี/คุณอรวรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *