ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณนงค์ลักษณ์/คุณวรรณิษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *