สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013

สูจิบัตร 16 มิถุนายน 2013

國語部程序表二○一三年六月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 16 มิถุนายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรวดี/คุณอรวรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอภิรดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ขอบพระคุณ เปลี่ยน ข้าจะรักและบูชา ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โรม 12:1-17” คุณอภิรดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา”
เทศนา : ปฏิปักษ์พระคริสต์  “1 ยอห์น 2:18-29” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เพราะพระองค์ทรงอยู่”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *