ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรพรรณา/คุณวรรณิษา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *