สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013

สูจิบัติ 23 มิถุนายน 2013

國語部程序表二○一三年六月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 23 มิถุนายน ค.ศ. 2013  เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณชูพรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณนภนันท์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์/คุณวรรณิษาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ข้าจะรักและบูชา ความรักมั่นคง อีกครั้ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
มัทธิว 6:5-15”  คุณดวงรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : การอธิษฐาน “มัทธิว 6:5-15”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคุณพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *