ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *